"Dévaványa Kiváló Pedagógusa" és a "Dévaványa Oktatás Ügyéért" elismerő cím - 2012. június 5.
Nyomtatható verzió Cikk ajánlásaTelepülésünk Önkormányzatának Képviselő-testülete hét éve, hogy a „Dévaványa Kiváló Pedagógusa” elismerő címet megalapította. A cím adományozható azoknak a pedagógusoknak, akik a település oktatási intézményeiben példamutató oktatási-nevelési munkát végző és kimagasló teljesítményt nyújtó pedagógus részére adományozható, aki dévaványai oktatási intézményben legalább 15 éven keresztül aktív oktatói-nevelői munkát végzett és pedagógiai munkássága példaértékű a település közössége számára. A képviselő-testület évente maximum három személyt részesíthet e címben. Az elismerő címmel járó aranygyűrű és oklevél átadására minden év június hónapjában a települési pedagógusnapi ünnepség keretében kerül sor.

 

Idén harmadszor kerül átadására a „Dévaványa Oktatás Ügyéért” elismerő cím. Ezen cím adományozható a település oktatási- nevelési intézményeiben legalább 15 éven keresztül aktívan munkát végző nem pedagógus dolgozónak, vagy más személynek, aki kiemelkedő szakmai felkészültségével vagy teljesítményével, valamint lelkiismeretes munkájával jelentős mértékben segítette az intézményben folyó oktatási- nevelési tevékenységet, az intézményi célok eredményes megvalósítását.

 

Nehéz és tiszteletreméltó pályát választottak. Útjuk során fél lábbal a mennyországban érezhetik magukat, fél lábbal pedig a pokolban. Egyszerre állnak köztiszteletben, szeretetben, ugyanakkor bármikor kerülhetnek nehéz, megalázó helyzetbe. Hiszen kiszolgáltatottak gyereknek és szülőnek egyaránt. Mindennap meg kell felelni az elvárásoknak, elsősorban a saját maguk által felállított mércének, másodsorban a gyerekek, a szülők és a pedagógus társaik elvárásainak. Nem könnyű feladat. Naponta, óránként 30 szempárral szembenézni, hitelesnek maradni, érdeklődést fenntartani és a tudást átadni.

 

Nem elég a lexikális tudás, egyéniségnek, jó embernek kell lenni. Bár életünk során a megtanult ismeretek nagy részét rutinszerűen alkalmazzuk, mint az írás, olvasás, összeadás, az információk nagy részét, mint az integrálszámítás, kémiai vegyületek képletei elfelejtjük. De arra mindig emlékszünk, ki segítette, egyengette utunkat kemény szigorral, de szeretettel.

A Képviselő-testület a 98/2012. (III.29.) Kt. határozatával úgy döntött, hogy 2012-ben Szalay Sándor nyugdíjas pedagógus, Tóbiás Gáborné tanítónő, és Pap Elekné óvodapedagógus részére ítéli oda a „Dévaványa Kiváló Pedagógusa” elismerő címet, valamint a 99/2012. (III.29.) Kt. határozatával úgy döntött, hogy 2012-ben Váradiné Csatári Mária az Általános Művelődési Központ iskolatitkára részére ítéli oda a „Dévaványa Oktatás Ügyéért” elismerő címet.

 


Szalay Sándor 1929. augusztus 3-án született Magyardiószegen. A háború miatt iskoláit nem tudta befejezni, élete is elég viszontagságosan alakult. 1947-ben kitelepítették Csehszlovákiából ekkor került Magyarországra. Baján elvégezte a tanítóképzőt, és 1950. szeptember 1-jétől kezdett tanítani. 11 évet töltött tanyasi iskolákban. Az Ő nevéhez fűződik az első országos tanyasi és általános iskolai kollégium megszervezése. Szeghalmi, tomori, eleki, kertészszigeti munkahelyei után 1972-től Dévaványára került, beosztása tanító és napközis nevelő. Kezdettől fogva munkaközösség-vezetői feladatokat is ellátott. Munkája során nagy gondot fordított a rábízott tanulók tanulmányi munkájának megszervezésére. Nyomon követi diákjai egyéni fejlődését, szabadidős tevékenységét, családi körülményeit. Jól tudott együttműködni kollégáival is, sokat segített a fiatal pályakezdő nevelőknek feladatuk ellátásban. Munkáját mind munkatársai, mind a szülők igen nagyra értékelik. Pályája során nagy gondot fordított saját szakmai továbbképzésére is. 1986-ban kiváló munkáért miniszteri kitüntetésben részesült, 1988-ban pedig Pedagógus Szolgálati Emlékérmet kapott és tavalyi évben átvehette gyémánt diplomáját.

 


Pap Elekné Halasi Ilona 1955. február 26.-án született Dévaványán. Az általános iskolát Dévaványán, a II. sz. Általános Iskolában, a középiskolai tanulmányait a Gyomai Kiss Lajos Gimnázium és Szakközépiskolában végezte. Érettségi után a helyi Nagyközségi Tanács, Állandó Területi Bölcsődében dolgozott képesítés nélküli gyermekgondozóként, több mint öt évig. 1981. szeptember 1-jétől dolgozik óvodában, kezdetben képesítés nélküli óvónő. Munka mellett végezte el a Főiskolát. 1984-ben Szarvason a Felsőfokú Óvónőképző Intézetben szerzett óvodapedagógusi diplomát. 1993-tól a Hajós úti Óvoda telephelyvezetője. Jelentős szerepe volt a helyi óvodai nevelési program összeállításában, az óvodai minőségirányítási rendszer működtetésében is aktívan tevékenykedik. Folyamatosan törekedett pedagógiai ismeretei bővítésére, továbbképzéseken, intenzív tanfolyamon. A DIFER kutatóprogramban is aktívan vett részt. Az Óvodai-báb Munkaközösség tagja volt, sok-sok élménnyel gazdagította a gyermekek életét. Szívesen vállalt bemutató foglalkozásokat, a pályakezdő kollégákat segítette, több kollégájának volt mentora. Szakmai tapasztalataira munkatársai számítanak. Munkájában mindig arra törekszik, hogy az óvodába érkező gyermekek jól érezzék magukat, szívesen járjanak óvodába. A szülőkkel is jó kapcsolat kialakítására törekszik.

Óvodapedagógusi szemmel a gyermek:

„Csináljon bármit, ami nyitogatja szemét és eszét, szaporítja tapasztalatait, ő azt hiszi, csak játszik. De mi tudjuk, mire megy a játék. Arra, hogy e világban otthonosan mozgó, eleven eszű és tevékeny ember váljon belőle.” /Varga Domokos /

 


Tóbiás Gáborné Laskai Julianna / Tündike néni /. Dévaványán született 1958. december 26-án a család harmadik gyermekeként. Édesapja szeszfőzdevezető, édesanyja háztartásbeli, majd a helyi palackozó üzem vezetője volt.  Általános iskolai tanulmányait itt Dévaványán az I. sz. Általános Iskolában végezte. A gyomaendrődi Kiss Lajos Gimnázium matematika tagozatos osztályában érettségiztett. 1977 augusztusától kezdett el dolgozni, szakképesítés nélküli tanítóként. Nagyon boldog volt, hogy Vizéliné  Kató  szárnyai alatt dolgozhatott, mint napközis nevelő, hiszen ő volt valaha az alsós tanító nénije is. Munka mellett végezte el a Debreceni Tanítóképző Főiskolát, rajz szakkollégiumi képzéssel.  A művészetek, a rajz, a rajzolás szeretete egy életen át elkíséri. 1979- ben kötött házasságot Tóbiás Gáborral. Két gyermekük született. Jelenleg mindketten pedagógusként dolgoznak. Gábor a nyíregyházi Főiskolán tanít informatikát, Kata Budapesten tanító néni. Az otthonteremtés, a család, a két gyermek nevelése mindig nagyon fontos volt számára. 1981-től már diplomával a zsebében folytathatta a munkáját a Tőkerészi, majd Vass-telepi iskolában, 3-4. osztályban.1984-től a rajztanításban kellett besegítenie, és osztályfőnökként vitte tovább alsóból felkerülő kis csapatát nyolcadikig. Úttörővezetőként is tevékenykedett. 1989-ben a Magyar Úttörők Szövetsége Országos Tanácsa Kiváló Úttörővezető kitüntetést adományozott számára. Hosszú évekig szervezte, vezette a káptalanfüredi táborozást, segítette, irányítgatta a diák programokat. Itt ragadt még néhány évig a felső tagozaton, de már nagyon visszavágyott a kicsikhez az első osztályba, hiszem ezt tartja a legnagyobb kihívásnak. Így került a Bem úti iskolatelepre, majd a Körösladányi úti iskolába. 1998-ban Drámapedagógiai képzésre járt Szolnokra. 2005-től folyamatosan részt vesz továbbképzéseken. Differenciált tanulásszervezés, Tanítás – tanulása, Kompetencia alapú oktatás, Kooperatív tanulás, Digitális tudásbázis, adatbázis kezelés, konfliktuskezelés témakörben. A TÁMOP 3. 1. 4. pályázat „Pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítése a dévaványai ÁMK–ban” c. projektből is kivette a részét innovációk kidolgozásában, a Módszertani munkacsoport munkájában.  Az iskolánkban ellátja a Szakszervezeti Megbízotti feladatokat, tagja a Közalkalmazotti Tanácsnak. Két éve az alsós munkaközösség vezetésével, összefogásával bízta meg az Iskolavezetés. Részese az iskolai programok szervezésének, lebonyolításának is. Fontosnak tartja a nyugdíjas kollégákkal a jó kapcsolatok ápolását. Minden újdonság felé nyitott. Jelenleg Mentor képzésre jár. TÁMOP-os Életpálya építés szakkört vezet. Igyekszik a tehetségeseknek szárnyakat adni, versenyekre, pályázatokra felkészíteni és a gyengébb képességűeket felkarolni, felzárkóztatni.  Az oktatás- nevelés mellett odafigyel a jó közösség kialakítására. Legjobb nevelő erő a jó példa. Szükségünk van az emberi kapcsolatokra. A családra, barátokra, jó iskolai, munkahelyi és más közösségekre. Régi tanítványai is szívesen visszajárnak, sőt már gyermekeiket is bizalommal íratják az osztályába. Nyaranta a nagymamai teendői mellett a Múzeumi táborban, a Családsegítő foglalkozásain is tevékenykedik.

„ Az embernek ahhoz, hogy boldog legyen, két dolgot kell tennie: először hinni kell, hogy van az életnek értelme. Másodszor: meg kell találni, hogy mi az.” Úgy érzi rátalált.

 


Váradiné Csatári Mária Békéscsabán született 1968. április 29-én. Édesapja Csatári László, édesanyja Mile Mária. Férje Váradi Tibor tanár. Gyermekei: Váradi Anna Franciska végzett óvónő és Váradi Ákos Tibor, aki gimnazista. Általános iskolai tanulmányait Dévaványán az 1. sz. Általános Iskolában végezte. 1986-ban érettségizett a mezőtúri Teleki Blanka Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskolában, ahol képesített könyvelő, vállalati tervező és statisztikus képesítést szerzett. Első munkahelyén, a dévaványai Lenin Tsz-ben 1986-tól 1991-ig dolgozott. 1991. augusztus elsejével lett a Ványai Ambrus Általános Iskola dolgozója. A gazdasági irodában dolgozott több mint 15 évet könyvelőként, pénztárosként. 2007-ben - az intézmények összevonásakor – új munkakört kapott, az Általános Művelődési Központ Ványai Ambrus Általános Iskola Intézményegységének iskolatitkára lett. Kezeli az ügyiratokat, ellátja az adminisztrációs munkát, a KIR-rel kapcsolatos feladatokat, a pedagógus- és diákigazolványokkal, tanügyi nyilvántartásokkal összefüggő tevékenységeket. Beszedi és elszámolja a napközis térítési díjakat, kezeli a tankönyvtámogatás iránti kérelmeket, intézi a tankönyvrendelést és árusítást. Az osztályfőnökökkel együttműködve biztosítja a nyolcadikos tanulók továbbtanulási lapjainak szakszerű kitöltését, továbbítását. Többször vállal önként olyan megbízatást, többletmunkát, mely a munkaköri leírásában nem szerepel, ezzel is segítve az iskolában folyó hatékonyabb, eredményesebb munkát. Szívesen vesz részt az iskola rendezvényeinek szervezésében, lebonyolításában. Kollégáival, az intézmény dolgozóival, a tanulókkal, a szülőkkel mindig barátságos, segítőkész. Munkatársai bizalmát tükrözi, hogy már második ciklusban az intézményi Közalkalmazotti Tanács tagja. Dolgozik a minőségirányítással foglalkozó munkacsoportban is. Munkáját a pontosság, megbízhatóság, lelkiismeretesség jellemzi. Szakmai tudása, precizitása, kommunikációs készsége kiemelkedő.

 

 

Gratulálok Szalay Sándor nyugdíjas pedagógusnak, Tóbiás Gáborné tanítónőnek, és Pap Elekné óvodapedagógusnak a „Dévaványa Kiváló Pedagógusa” elismerő címhez, valamint Váradiné Csatári Máriának az Általános Művelődési Központ iskolatitkárának a „Dévaványa Oktatás Ügyéért” elismerő címhez, melyet kitartó, példamutató, lelkiismeretes munkájuk elismeréséül adományozott Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete.

 

Kívánom, hogy mindennapjaikat hassák át az apró örömök és sikerek. Naponta ölelje át Önöket szerető gyermekkéz, nézzenek fel ragyogó, hálás gyermekszemek és kapjanak a szülőktől elismerő szavakat. Mert kell az elismerés, kell a szeretet, hogy meg tudjuk vívni a mindennapok csatáit.  Köszönöm munkájukat és kívánok további sok sikert, nagyon sok erőt, kitartást, jó egészséget, a rövidesen megkezdődő nyári hetekre pedig jó pihenést!


2012-06-06 14:21

Vissza